Archiv pro měsíc: Červen 2017

Jak správně vybrat septik?

6
Pokud nejste napojeni na obecní kanalizaci, je třeba řešit problém, co s odpadní vodou. Možností máte hned několik. Často se například osvědčí provozně nenáročný septik. Proč tedy zvolit právě tuto variantu a jak postupovat při samotném výběru septiku?

Jak správně vybrat septik?

Pokud nejste napojeni na obecní kanalizaci, je třeba řešit problém, co s odpadní vodou. Možností máte hned několik. Často se například osvědčí provozně nenáročný septik. Proč tedy zvolit právě tuto variantu a jak postupovat při samotném výběru septiku?

Septik a jeho výhody

Tyto nádrže prošly určitým vývojem. Zatímco v dřívějších dobách byly z betonu, aktuálně jsou běžné plastové septiky. Jak ale vlastně fungují? Na rozdíl od žumpy se v nich odpadní voda nehromadí, ale čistí se pomocí norných přepážek pomocí sedimentace kalu, kde na konci septiku voda odtéká, takže ji není nutné vyvážet. Zůstává pouze kal. Další výhodou septiku jsou nízké náklady na provoz (nepotřebuje elektrickou energii), stejně jako minimum úsilí ze strany majitele. Navíc ani jeho instalace není nijak složitá. Dodejme, že se jedná o řešení vhodné jak pro rodinné, denně obývané domy, tak i pro chaty a chalupy, které nejsou obývány celoročně.

Správný výběr septiku

Při výběru septiku dbejte na to, aby byl tříkomorový, a tyto komory byly od sebe vodotěsně oddělené. Tříkomorový septik je v procesu čištění označován jako první stupeň čištění, za nímž následuje dočisťující element nazývaný zemní pískový filtr, který představuje druhý čisticí stupeň. Septik je ovšem také vhodné doplnit o biologické čištění, aby byl tento proces co nejúčinnější. Komory musejí být navíc přístupné pro vybírání vytvářejícího se kalu, k čemuž by mělo docházet přibližně jednou ročně.

Samozřejmostí je pořízení nádrže z kvalitních materiálů, k nimž patří například extrudovaný polypropylen. V podstatě pouze na Vás potom je, jaký zvolíte tvar. Možností máte více. Ještě před samotným výběrem septiku nicméně pamatujete na to, že k jeho instalaci je třeba stavební povolení, a stejně tak budete potřebovat povolení k jeho vypouštění! Tedy to vše za předpokladu, že jej chcete používat zcela legálně.

Pískový filtr jako druhý stupeň čištění odpadních vod

6
Odpadní vody vyčištěné v septiku, tedy v prvním stupni čištění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupeň čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

Pískový filtr jako druhý stupeň čištění odpadních vod

Odpadní vody vyčištěné v septiku, tedy v prvním stupni čištění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupeň čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

Druhý stupeň čištění odpadních vod

piskovy-filtrPokud zvažujete nákup (nejlépe) tříkomorového septiku, měl by Vás rovněž zajímat pískový filtr, jehož instalace je poměrně snadná, takže se nemusíte obávat nějakých zbytečných komplikací navíc. Stejně tak se netřeba bát, že budete mít práci s jeho obsluhou, protože je z tohoto hlediska rovněž zcela nenáročný. Pískové filtry mají i tu výhodu, že neobtěžují hlukem či zápachem, přičemž potěší také minimálními náklady na provoz – nepotřebují žádnou elektrickou energii, což lze jistě kvitovat.

Co se týče hlavní funkce zemních pískových filtrů, tedy druhého stupně čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem jsou skutečně velmi účinné. Odpadní voda bude totiž po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna z 92 až 95 %! Pak už tedy není žádný problém takovou vodu odvádět svodným potrubím do vodoteče, půdy či dešťové kanalizace, případně do sběrné nádrže a následně ji použít např. k mytí automobilu anebo zavlažování zahrady. Kal, jenž samozřejmě zůstává, je přitom nutné vyvézt cca jednou do roka.

Samotný provoz pískového filtru

Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Odpadní voda, která „podstoupí“ první stupeň čištění, se ze septiku dostane do přívodní drenáže, kde postupně prosakuje vrstvami a dochází k dočištění a následnému odvodu ven (k vypouštění je nicméně třeba souhlasu vodoprávního úřadu). Samozřejmě je vhodné zakoupení pískového filtru vyrobeného z vysoce kvalitních materiálů, kupříkladu z velice pevného a odolného polypropylenu. A pochopitelně platí, že ke správnému chodu musí být vodotěsně oddělen od okolního prostředí.

Nabízí se rovněž otázka, jak velký pískový filtr si vlastně pořídit, s čímž je nezbytně propojena i pořizovací cena tohoto druhého stupně čištění odpadních vod. To záleží na množství lidí. Pro objekt, který obývá běžná rodina, tedy zhruba tři až pět osob, se cena pohybuje okolo 15 tisíc Kč. Jak už jsme ale zmínili, při jeho provozu se už žádných zvláštních finančních nároků neobávejte. V každém případě je dobré vědět, že u větších septiků je možné zařadit i více zemních pískových filtrů za sebou. Celý proces čištění odpadních vod je v takovém případě ještě účinnější.

Plastový septik – první stupeň čištění odpadních vod

3
Čištění odpadních vod je proces, který musí být co nejlépe zajištěn. Jednou z možností, kterou v této oblasti můžete využít, je septik. Ten je nicméně vhodný pouze k předčištění, a jedná se tedy jen o první stupeň čištění odpadních vod!

Septik jako první stupeň čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je proces, který musí být co nejlépe zajištěn. Jednou z možností, kterou v této oblasti můžete využít, je septik. Ten je nicméně vhodný pouze k předčištění, a jedná se tedy jen o první stupeň čištění odpadních vod!

První stupeň čištění odpadních vod

plastovy-septikSeptiky je vhodné instalovat k rodinným domům, rekreačním objektům či chatkám, jež nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ačkoli jsou septiky využívány již dlouho, v současné době je nemůžete použít jako jediný stupeň čištění odpadních vod, a to kvůli novelizaci vodního zákona z roku 2009. To znamená, že slouží pouze k předčištění a musí po nich být ještě nainstalován další stupeň čištění, který je ve většině případů představován zemním pískovým filtrem či kořenovou čistírnou. Teprve takto dočištěnou vodu lze vypouštět do vodoteče, jako jsou například rybníky, potůčky apod. V případě vypouštění vod ze septiku s pískovým filtrem do vod podzemních je nutné, aby podíl fosfátů ve vypouštěné vodě byl na úrovni čistíren odpadních vod, a proto jsou do septiků instalovány šachty dávkující sorbent, který výrazně redukuje množství fosfátů ve vypouštěné vodě.

Jak septik vlastně funguje?

Doporučujeme Vám zaměřit se na plastové septiky, jež své betonové „protějšky“ postupně vytlačily a jež upřednostňuje většina lidí (viz srovnání výhod a nevýhod plastového a betonového septiku). Aktuálně jsou v každém případě používány zejména tříkomorové septiky, které odpadní vodu v postupných krocích zbavují kalu. Nicméně až po dočištění vody druhým stupněm čištění je možné vodu vypouštět do půdy (viz výše), k čemuž je navíc třeba povolení od vodoprávního úřadu. Kal, jenž pochopitelně v septiku zůstává, je potom nutné cca jednou za rok vyvézt.

Plastové septiky ve více variantách

K instalaci septiku jako prvního stupně čištění odpadních vod i k osazení filtru je nutné si obstarat stavební povolení. Před samotnou montáží musíte zvolit vhodnou variantu, neboť na trhu jich seženete více. Výhodou samonosných septiků je kupříkladu velmi rychlá instalace, septiky k obetonování jsou vhodné k používání v místech s vysokým statickým zatížením a dvouplášťové septiky se hodí třeba do záplavových oblastí či do míst s výskytem spodních vod. To vše je samozřejmě vhodné probrat s někým, kdo této problematice rozumí. Jen tak si budete stoprocentně jisti, že jste si pořídili ideální variantu do svých podmínek.

Na co si dát pozor při samotném provozu?

Pro bezproblémový provoz septiku pamatujte ještě na několik důležitých kritérií. Tak především by do něho neměly proniknout dešťové, podzemní či povrchové vody. Jejich přítomnost totiž snižuje účinnost procesu čištění. Vyvarujte se rovněž toho, aby se do septiku dostaly další látky, např. tuky, ale také nebezpečné substance jako ředidla, barvy, dezinfekční prostředky, kyseliny, ropné produkty apod. Plastové septiky jako první stupeň čištění odpadních vod jsou dnes sice vysoce kvalitní, nicméně určitě nezvládnou vše.

Doprava zdarma + soudek piva!

Využijte aktuální akci na ZÁŘÍ!

Zakoupenou jímku Vám dopravíme zcela zdarma a přidáme ještě soudek piva!

Tři stupně čištění odpadních vod

info
O čištění odpadních vod se nemusíte starat, pokud je objekt napojen na veřejnou kanalizaci. To ovšem není pravidlem. Pokud Vámi využívaný rodinný dům, chata či chalupa takové napojení postrádá, je třeba se zařídit jinak. Ideálním řešením je přitom domácí čistička odpadních vod.

Domácí čistírna odpadních vod

O čištění odpadních vod se nemusíte starat, pokud je objekt napojen na veřejnou kanalizaci. To ovšem není pravidlem. Pokud Vámi využívaný rodinný dům, chata či chalupa takové napojení postrádá, je třeba se zařídit jinak. Ideálním řešením je přitom domácí čistička odpadních vod.

Jedná se o nejmodernější zařízení určené k likvidaci veškerých splaškových vod, které v domácnostech vznikají. Domácí čistírna odpadních vod je celoplastová nádrž válcového tvaru v nichž dochází k akumulaci odpadní vody a následně dochází k její čištění které má několik fází.

Tři stupně čištění odpadních vod

  1. První stupeň: dochází k oddělení hrubých nečistot od odpadní vody.
  2. Druhý (aerobní) stupeň: vlastní čištění, na jehož konci dojde k oddělení kalu od vyčištěné vody.
  3. Třetí stupeň: přesun kalu a vyčištěné vody do místa skladování a případně následného zpracování.

Možnost vypuštění vody z ČOV

  1. Vypouštění do vsaku (podzemní vody, propustná zemina)
  2. Vypouštění do vodotečů (potůčky, řeky, rybníky)
  3. Vypouštění do veřejné kanalizace 
  4. Vypouštění do retenční jímky

Povolení na výstavbu domácí čističky odpadních vod (ČOV)

Před vybudováním čistírny odpadních vod je nezbytné si nechat vytvořit projektovou dokumentaci stavby a získat povolení ke stavbě (vydává vodoprávní úřad). Aby nemohl na úřadě vzniknout problém s udělením povolení na výstavbu ČOV, je nutné zvolit produkt, který splňuje normu EN 12566-3 a byl na něj vydán certifikát CE .

Srovnání plastové a betonové šachty

2
Sháníte aktuálně vodoměrnou šachtu a rozhodujete se, jaký materiál vlastně zvolit? Potom jsou právě pro Vás určeny následující řádky. Na nich se totiž podíváme blíže na srovnání výhod a nevýhod plastových a betonových šachet.

Plastové a betonové šachty. Jaký materiál zvolit?

Sháníte aktuálně vodoměrnou šachtu a rozhodujete se, jaký materiál vlastně zvolit? Potom jsou právě pro Vás určeny následující řádky. Na nich se totiž podíváme blíže na srovnání výhod a nevýhod plastových a betonových šachet.

Vodoměrné betonové šachty

Hlavní výhodou betonových šachet je pochopitelně pevnost, když je tento materiál obecně používán právě kvůli této vlastnosti. Pokud tedy chcete mít jistotu, že šachta odolá tlaku zeminy i vozidel a případně též podzemní vodě, beton se jeví jako perfektní řešení. Výhodou je rovněž poměrně rychlá instalace, ovšem ne všude je to možné.

Váha betonové šachty totiž představuje určitá úskalí. K manipulaci je pochopitelně třeba těžká technika, která se nedostane všude a rovněž ve vnitřních částech objektů je její použití poměrně výrazně omezeno. Musíte tedy zvážit, zda je betonová šachta do vašich konkrétních podmínek tou nejlepší variantou.

Vodoměrné plastové šachty

Pokud jsme u betonových šachet určili jako hlavní výhodu pevnost, jejich plastové protějšky na tom nejsou o moc hůře. V současné době jsou vyráběny z moderních a kvalitních materiálů, tedy např. z extrudovaného polypropylenu, a jsou tudíž také vysoce odolné a nepropustné. I tak Vám ovšem doporučujeme, abyste v případě plastové vodoměrné šachty přistoupili k jejímu obetonování.

Tento proces Vás sice bude stát peníze a zároveň zabere nějaký čas navíc, nicméně tak ještě podpoříte špičkové vlastnosti moderních výrobků z plastu. A navíc si takovou šachtu můžete díky její nižší hmotnosti nechat dopravit kamkoli a rovněž ve vnitřních prostorách máte záruku daleko jednodušší manipulace.

Pro který materiál se rozhodnout?

Jak vyplývá z předešlých řádků, aktuálně jsou plastové i betonové šachty velmi kvalitní a nenalezneme u nich příliš mnoho negativ. Jaký materiál tedy zvolit? V prvé řadě samozřejmě záleží na tom, kam chcete vodoměrnou šachtu instalovat, neboť výrobky z betonu nejdou umístit kamkoli, na druhou stranu třeba v případě vozovek jsou vhodnějším řešením.

Při rozhodování Vám může pomoci porovnání pořizovacích cen. V tomto ohledu jsou na tom lépe plastové šachty, které jsou obecně levnější. Sice budete muset počítat s náklady navíc za případné obetonování, ovšem často není ani těžká technika potřebná k osazení betonových šachet zcela zadarmo.

Plastové šachty se z výše uvedeného srovnání nakonec jeví jako zajímavější varianta, rozhodně se však nejedná o kategorický závěr. Zkrátka platí, že někde naleznou uplatnění betonové šachty, jinde plastové a je pouze na Vás, jaký materiál zvolíte. V každém případě Vám doporučujeme, abyste se před konečným rozhodnutím poradili s odborníky.

Plastové nebo betonové jímky?

4
Jímka je jednou z nejběžnějších variant odvodu a akumulace odpadních vod i splašků u objektů, jež nejsou napojeny na odpadní kanalizaci. Pokud aktuálně rovněž zvažujete možnost, že byste si ji pořídili, jistě Vás bude zajímat, zda zvolit plastovou či betonovou jímku…

Plastové, nebo betonové jímky? Výběr nemusí být snadný!

Jímka je jednou z nejběžnějších variant odvodu a akumulace odpadních vod i splašků u objektů, jež nejsou napojeny na odpadní kanalizaci. Pokud aktuálně rovněž zvažujete možnost, že byste si ji pořídili, jistě Vás bude zajímat, zda zvolit plastovou či betonovou jímku…

Možná řešení pro odvod odpadních vod a splašků

Chaty, chalupy i běžné rodinné domy – u všech těchto i dalších objektů je nutné zajistit odvod odpadních vod a splašků. Možností máte samozřejmě více. Můžete zvolit septik anebo jímku (neboli žumpu) a v obou těchto oblastech navíc existuje více variant.

Na tomto místě se přitom zaměříme na druhou jmenovanou možnost, tedy na jímky, jež jsou na rozdíl od septiků bezodtokové a musí se proto vyvážet. Při jejich výběru pochopitelně záleží na mnoha faktorech, např. na počtu lidí v objektu či velikosti prostoru, nejdůležitější je ovšem vybrat ten správný materiál!

Betonové jímky

usazovani_plastove_jimkyV současné době platí, že jsou betonové jímky mnoha lidmi stále preferovány, což má svá opodstatnění. Velkou výhodou betonových jímek je velmi dlouhá životnost a vysoká odolnost proti tlaku zeminy i zásypu, stejně jako vůči hladině podzemní vody či přejezdu vozidly. Na druhou stranu rovněž u plastových jímek se v tomto ohledu nemusí nutně jednat o větší problém (viz níže)V současné době platí, že jsou betonové jímky mnoha lidmi stále preferovány, což má svá opodstatnění. Velkou výhodou betonových jímek je velmi dlouhá životnost a vysoká odolnost proti tlaku zeminy i zásypu, stejně jako vůči hladině podzemní vody či přejezdu vozidly. Na druhou stranu rovněž u plastových jímek se v tomto ohledu nemusí nutně jednat o větší problém (viz níže).

U betonových jímek se navíc musíte smířit se skutečností, že je jejich usazení poměrně náročné, a to zejména vzhledem k hmotnosti. Z toho je patrné, že do míst, kam se nedostane těžká technika, betonovou jímku prakticky nelze instalovat, což může být pro mnohé zájemce překážkou. V takovém případě je tedy nutné zvolit plastovou jímku, která je ovšem zajímavým řešením pro všechna místa…

Plastové jímky

Pokud zvolíte správný typ  plastové jímky její stabilita je srovnatelná s betonovou jímkou, jímky jsou rovněž vyráběny z kvalitních materiálů jako např. polypropylen.  Pořídíte je s masivním vyztužením, u míst s vysokým zatížením je navíc možné obetonování, dvouplášťové jímky z plastu se potom hodí i do oblastí s výskytem spodních vod. Jak vidno, vysoká odolnost a dlouhá životnost nemusí být pouze výsadou betonových jímek.

S plastovými jímkami lze přitom díky nižší hmotnosti snadno manipulovat, a jsou tedy vhodné pro použití v těžko dostupných místech. A samozřejmě musíme zmínit i nižší pořizovací cenu. Ta se na druhou stranu může navýšit při výše zmíněném obetonování a tímto procesem se zároveň prodlužuje doba instalace.

Několik slov závěrem

Náš krátký článek musíme zakončit konstatováním, že jak plastové, tak betonové jímky mají něco do sebe. V každém případě Vám doporučujeme, abyste zvážili všechna pro a proti a v případě nejasností se obrátili na odborníky, kterých lze dnes nalézt celou řadu. Ti Vám poradí, jakou konkrétní jímku si pořídit právě do vašich podmínek a budete mít okamžitě po starostech…

Správný výběr jímky

4
Napojení na odpadní kanalizaci je sice v dnešní době pro mnoho lidí nezbytné, ne všechny objekty tomu ovšem odpovídají. V takovém případě je pak nutné hledat alternativní řešení. A jedním z těch nejpoužívanějších jsou právě jímky. Jak si snadno provést výběr jímky vhodné pro Vaše podmínky? Poradíme Vám!

Jak správně vybrat jímku?

Napojení na odpadní kanalizaci je sice v dnešní době pro mnoho lidí nezbytné, ne všechny objekty tomu ovšem odpovídají. V takovém případě je pak nutné hledat alternativní řešení. A jedním z těch nejpoužívanějších jsou právě jímky. Jak si snadno provést výběr jímky vhodné pro Vaše podmínky? Poradíme Vám!

Jímky neboli žumpy

Ještě než se dostaneme k samotnému výběru jímky, řekněme si ve zkratce, jak takové zařízení vlastně funguje. Není na tom v podstatě nic složitého. Jde totiž o vodotěsné bezodtokové nádrže z různých materiálů, v nichž dochází k akumulaci odpadních vod i splašků. Každou jímku je při naplnění nutné vyvážet, což tedy pro celoročně obývané objekty není příliš ekonomické ani praktické.

Výběr jímky aneb čemu věnovat pozornost

vyber_jimkyVýběr jímky je třeba dobře promyslet, abyste si pořídili tu nejvhodnější variantu právě do svých podmínek. Na co je tedy třeba při výběru jímky pamatovat? Především hraje roli počet lidí v objektu, připojené zařízení a velikost prostoru, který máte k dispozici (čemuž by měl odpovídat objem nádrže i její tvar). Disponujete-li větší plochou, doporučujeme Vám pořídit si také větší jímku, neboť právě tu nebude nutné tak často vyvážet (cena za vývoz se pohybuje podle lokality od 800 do 1 500 korun za 8 m3 odčerpané odpadní vody). Nezapomínejte nicméně ani na vzdálenost nádrže od objektu.

Samozřejmě si lze vybrat z více druhů materiálu. Velmi oblíbené jsou kupříkladu plastové jímky z polypropylenu, které patří k poměrně levným, zato velmi pevným a odolným řešením. Ať už se ovšem rozhodnete jakkoli, pamatujte, že k instalaci jímky je nutné mít vyřízeno povolení stavebního úřadu, zatímco povolení k vypouštění odpadních vod, jež je nutné k provozu septiku, ze zřejmých důvodů potřebovat nebudete.

Z pohledu administrativní náročnosti a následné kolaudace je proto jímka na vyvážení nejsnadnějším řešením. Je nutné věnovat pozornost tomu, abyste při koupi jímky obdrželi dokumentaci potřebnou ke kolaudaci – protokol o nepropustnosti, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení a zejména certifikát výrobku, který ne všichni výrobci vlastní.